Richmond

Shi Nail
Unit 115, 8033 Saba Road, Richmond, BC

11am - 7pm ( 7天營業 )

T  604.273.5888
E  booking@shinail.com

 

Shi Nail 生活館分店
8280 Lansdowne Road, Richmond, BC

10am - 5pm ( 星期一至五 )

T  604.278.0772
只供預約. 服務及收費

Burnaby

Shi Nail Blue
Unit 3, 4250 Kingsway, Burnaby, BC

11am - 7pm ( 7天營業 )

T  778.379.9666
E  booking@shinailblue.com

預約
• 請至電預約您的 Shi-Nail 專屬空間。若要更改已預約的時間,請盡早連絡我們。
• 我們可安排在非特定營業時段為您的指甲服務。
• 我們在主要公眾假期休店。